Logo OBS Het Bolwerk

Vraag & Antwoord

Schooltijden groep 1 t/m 5 Menneweg:
Maandag:
      8.30-14.45 uur
Dinsdag:        8.30-14.45 uur
Woensdag:    8.30-12.15 uur
Donderdag:   8.30-14.45 uur
Vrijdag:          8.30-14.45 uur

Groep 1 t/m 4 vrijdag tot 12.15 uur


Schooltijden groep 6 t/m 8 Diligence:
Maandag:
      8.45-15.00 uur
Dinsdag:        8.45-15.00 uur
Woensdag:    8.45-12.30 uur
Donderdag:   8.45-15.00 uur
Vrijdag:         8.45-15.00 uur
 

Vakanties en studiedagen 
Deze kunt u terugvinden onder de knop Kalender in het menu bovenaan

Locatie Menneweg: De leerlingen van groep 1/2 gaan door de zijingang naar binnen. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 5 gaan door de hoofdingang naar binnen. De lessen beginnen om precies 08.30 uur en met het oog op de rust in de school sluiten wij op dat moment de deur. Ouders kunnen hun kind tot in de klas brengen. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein.  

Locatie Diligence: De groepen 6 en 7 gaan door de zij-ingang naar binnen. Groep 8 door de hoofdingang. De lessen beginnen precies om 8.45 uur en met het oog op de rust in de school sluiten wij op dat moment de deur. Vanaf 8.35 uur is er toezicht op het plein. Om 8.40 uur gaan de deuren open.

 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school toe kan komen, dan meldt u dat voor 8.15 uur door een afwezigheidsmelding binnen ons ouderportaal Parro. Natuurlijk kunt u ook tussen 08.00 uur en 08.30 uur 's morgens bellen op 0252-222615 voor de locatie Menneweg. De locatie Diligence kunt u bereiken op 0252-251125.

Basisonderwijs is in principe kosteloos. Om ons onderwijs te kunnen verrijken met activiteiten en uitstapjes, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Vanuit de ouderbijdrage financieren wij onder andere het startfeest, het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasfeest en het slotfeest. Deze ouderbijdrage voor het schooljaar wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de ouderraad bepaald en vervolgens formeel door de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,00. 

Vanuit de ouderbijdrage worden naast de activiteiten voor de school ook de kosten van de ongevallenverzekering
betaald. Alle leerlingen zijn gedurende alle schoolactiviteiten vanaf een uur
voor schooltijd tot een uur na schooltijd verzekerd.

Naast extra activiteiten en vieringen op school, gaan we ook met de kinderen op schoolreis of op kamp. We gaan er van uit dat alle leerlingen aan deze activiteiten deelnemen. De kosten van de schoolreis en het kamp staan los van de jaarlijkse ouderbijdrage en worden door de ouders betaald. 

De groepen 1 t/m 7 maken een schoolreis van een hele dag. Met een de auto vertrekken ze naar een leuke
bestemming waar ze onder begeleiding van leerkrachten en ouders een geweldige dag hebben. De bestemming van het schoolreisje verschilt per groep en is ieder jaar weer anders. De kosten van het schoolreisje per kind worden jaarlijks vastgesteld en bedragen ongeveer €26,00.

De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen met elkaar op kamp. In deze dagen wordt het programma afgewisseld met natuur, sport en spel, speurtochten en nog veel meer. De kosten voor het kamp worden jaarlijks vastgesteld en bedragen ongeveer €140,00.

De kosten aan de opvang door Doublesports tijdens de middagpauze verbonden zijn, bedragen €150,00 per kind voor een heel schooljaar.

Er wordt in de wet een verschil gemaakt tussen kinderen van vijf jaar en kinderen van zes jaar en ouder; vanaf de leeftijd van zes jaar zijn de regels zeer strikt. Er bestaat echter voor alle leerplichtige kinderen de mogelijkheid tot vrijstelling van schoolbezoek. Als er sprake is van bijzondere familieomstandigheden dan kunt u de directeur van de school daarvoor om toestemming vragen. Vervolgens kan de directeur - hij of zij wordt namelijk door de minister verantwoordelijk gesteld - vrijstelling van schoolbezoek verlenen tot een maximum van tien dagen per schooljaar.
Dit bijzondere verlof wordt niet verleend om eerder met vakantie te gaan. In tegenstelling tot wat sommigen denken, houdt deze regeling niet in dat kinderen zonder meer recht hebben op tien extra vakantiedagen in een schooljaar.
Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen wanneer één van de ouders beroepshalve niet tijdens de reguliere schoolvakanties verlof kan krijgen. Als u een beroep wilt doen op deze zogenaamde 10-dagenregeling, dan dient u daarvoor een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat het voor u onmogelijk is om gedurende de schoolvakantie verlof op te nemen. Een dergelijk eventueel verlof mag niet tijdens de eerste twee schoolweken verleend worden.

Soms zijn er andere gewichtige redenen voor het aanvragen van extra verlofdagen buiten de schoolvakanties om. In de leerplichtwet staan de mogelijkheden voor extra verlofdagen expliciet omschreven. De geldende gewichtige omstandigheden zijn de volgende:

Gewichtige omstandigheden: in totaal maximaal tien schooldagen per schooljaar:
- voor het voldoen voor een wettelijke verplichting
- voor plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging voor 1 dag
- voor het bijwonen van het huwelijk van familieleden voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of het     
   huwelijk in of buiten Teylingen wordt gesloten
- bij ernstige ziekte van ouders of aanverwanten t/m de vierde graad, duur in overleg met de directie
- bij overlijden van familieleden of aanverwanten t/m  de vierde graad.
- bij 25-,40-, en 50-jarig ambtsjubileum van familieleden voor 1 dag
- bij 12 1/2 , 25-,40-,50- en 60-jarige huwelijksjubileum van familieleden voor 1 dag
- op medisch indicatie (verlof langer dan 10 dagen mogelijk indien verklaring arts overlegd kan worden)

Als school dienen wij ons aan de leerplichtwet te houden en worden hier op gecontroleerd. Wij kunnen dan ook aanvragen die buiten de geldende regels vallen, niet in behandeling nemen.

Met meer vragen over leerplichtzaken kunt u terecht op de website van bureau Leerplicht www.rbl-hollandrijnland.nl.

Verlof aanvragen kunt u doen door het verzoekformulier om vrijstelling volledig ingevuld in te leveren op school.

Op OBS het Bolwerk hebben we een verkorte middagpauze waarbij de kinderen tijdens de middagpauze op school overblijven en ’s middags vroeg vrij zijn. Kinderen die overblijven, eten met de eigen leerkracht in hun eigen lokaal. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 lunchen van 12.00-12.15 uur, de kinderen van de groepen 4 t/m 5 lunchen van 12.30-12.45 uur en de groepen 6, 7 en 8 lunchen van 12.15-12.30. Voor of na de lunch spelen de kinderen 30 minuten buiten onder toezicht van pedagogisch medewerkers van Doublesports en vrijwilligers. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind naar huis te laten gaan voor de lunch. De kosten die aan de opvang door Doublesports tijdens de middagpauze verbonden zijn, bedragen €150,00 per kind voor schooljaar 2023/2024. 
Wij doen er alles aan om kwalitatief goed onderwijs te beiden aan alle leerlingen op onze school. In eerste instantie vertaalt zich dat in de scores op de Doorstroomtoets basisonderwijs van het IEP. De afgelopen jaren scoorden we boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde groepsscore op de Eindtoets basisonderwijs van het IEP scoorde het Bolwerk zelfs hoog in vergelijking met de andere basisscholen binnen de gemeente Teylingen.
Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Hoe beoordeelt de inspectie mijn school?
In het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op de website van de onderwijsinspectie.

Staat jouw vraag er niet bij?

Kennismakingsafspraak maken!

Door dit formulier in te vullen en te versturen nemen wij contact op om een kennismakingsafspraak te maken. 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind
Op welk moment in de week komt de kennismakingafspraak het best gelegen?
Meerdere opties zijn mogelijk: