Logo OBS Het Bolwerk

Organisatie

Hoe ziet de organisatie van Het Bolwerk eruit? Dat vind je hier!

Benieuwd naar Het Team?

Logo OBODB

Stichting OBODB

Het Bolwerk valt onder het bestuur van Stichting Openbaar onderwijs Duin- en Bollenstreek. Stichting OBODB vormt sinds 2003 het bestuur van elf openbare basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. De scholen bevinden zich in de plaatsen Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Op de scholen binnen stichting OBODB werken professionals die een respectvolle en inspirerende leeromgeving creëren voor de leerlingen. Het hoogste orgaan van de stichting is het bestuur dat uit vijf mensen bestaat. De dagelijkse leiding van de stichting OBODB berust bij de interim directeur-bestuurder van de stichting in de persoon van de heer Peter Velseboer.

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.
Medezeggenschapsraden van de openbare scholen aangesloten bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs leveren de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor het openbaar onderwijs besproken.

Bevoegdheden van de MR
De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemming- en (2) adviesbevoegdheid. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
De taakverdeling binnen de schoolleiding
Het vakantierooster
Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
Het schoolreglement
Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

Samenstelling MR
De MR van OBS Het Bolwerk bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. De schooldirecteur, Maurice Wiering, woont eveneens, op uitnodiging van de MR, iedere MR vergadering bij. De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. De verkiestermijn van een MR lid is 4 jaar.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
Liane de Bruijn (ouder) voorzitter
Hugo Kevenaar (ouder)
Gijs Sebregts (ouder)
Lisette Vink (personeelslid)
Femke van Leeuwen (personeelslid)
Dick van der Zwan (personeelslid)

Alle documenten, agenda's en notulen van de MR kunt u vinden onder het tabblad protocollen, beleidsstukken en documenten. Deze vind je op de pagina Downloads .

Medezeggen-
schapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.
Medezeggenschapsraden van de openbare scholen aangesloten bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs leveren de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor het openbaar onderwijs besproken.

Bevoegdheden van de MR
De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemming- en (2) adviesbevoegdheid. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
De taakverdeling binnen de schoolleiding
Het vakantierooster
Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
Het schoolreglement
Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

Samenstelling MR
De MR van OBS Het Bolwerk bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. De schooldirecteur, Maurice Wiering, woont eveneens, op uitnodiging van de MR, iedere MR vergadering bij. De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. De verkiestermijn van een MR lid is 4 jaar.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
Liane de Bruijn (ouder) voorzitter
Hugo Kevenaar (ouder)
Gijs Sebregts (ouder)
Lisette Vink (personeelslid)
Linda de Borst (personeelslid, vervangt tijdelijk Nikki Jordaan)
Emmy Zuijderduijn (personeelslid)

Alle documenten, agenda's en notulen van de MR kunt u vinden onder het tabblad protocollen, beleidsstukken en documenten. Deze vind je op de pagina Downloads .

Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich vooral bezig met de organisatie van festiviteiten en speciale activiteiten binnen en buiten de school. De ouderraad heeft een dagelijks bestuur, maar bij de uitvoer van de activiteiten en evenementen is de hulp van andere ouders ook vaak gewenst. Ook de steun door middel van de vrijwillige ouderbijdrage is hierbij onontbeerlijk. De penningmeester van de ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Een deel van deze bijdrage is gereserveerd voor de schoolongevallenverzekering.

Onder het kopje 'Downloads vindt u het financieel jaarverslag van de OR.

Talenten van ouders
Ouders die vanuit hun expertise een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen of school (het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden die nieuwe media biedt en het geven van gastlessen schilderen, muziek, toneel, ICT, techniek, tuinieren of dans) nodigen wij van harte uit om te participeren binnen onze school.
Contact ons!

Kennismakingsafspraak maken!

Door dit formulier in te vullen en te versturen nemen wij contact op om een kennismakingsafspraak te maken. 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind
Op welk moment in de week komt de kennismakingafspraak het best gelegen?
Meerdere opties zijn mogelijk: